Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel


Food Crops papers

Sustainable Management of Cassava in Asia

  • PDF

alt

FOODCROPS.VN. Quản lý bền vững sắn châu Á: Từ Nghiên cứu đến Thực hành (SUSTAINABLE MANAGEMENT OF CASSAVA IN ASIA   From Research to Practice) là sách sắn mới, được viết bởi Reinhardt Howeler and Tin Maung Aye. CIAT 2014, 148 trang, Bản tiếng Anh, chỉ số xuất bản ISBN 978-958-694-136-5, Bản tiếng Việt đang in 2015. Tiến sĩ Clair Hershey, Trưởng Chương trình sắn CIAT giới thiệu: (trích) ” Công việc tóm tắt trong tài liệu này thay cho những lời khuyên tốt nhất hiện có sau hơn 50 năm kinh nghiệm thực tiễn kết hợp nghiên cứu và làm việc với nông dân để hiểu những thách thức thực tế cuộc sống và cơ hội mà họ phải đối mặt.”. Được sự đồng ý của tác giả, tài liệu sách sắn mới này được giới thiệu song ngữ Anh Việt lần lượt tại trang www.foodcrops.vn chuyên mục Food Crops and Green Travelwww.hoangkimlong.wordpress.com chuyên mục Tiếng Anh cho em

xem tiếp

Tiếng Anh cho em 02


SUSTAINABLE MANAGEMENT OF CASSAVA IN ASIA
From Research to Practice

By Reinhardt Howeler and Tin Maung Aye


FOREWORD

Cassava is one of the most popular crops in Asia’s uplands for its flexibility in cropping systems, its ability to produce well in challenging conditions and for its multiple uses – providing food, animal feed, and income to support farming families. But although cassava has a reputation as an easy crop to grow, it requires good management in order to get good yields year after year, while protecting the soil and water resources.

The world of agriculture is changing quickly, and cassava is not immune to this change. On the one hand, the market for cassava and cassava products is growing in several Asian countries, with the potential to become more lucrative. Many new, higher yielding varieties are available for farmers to use, and their knowledge about crop and soil management has grown steadily.

Yet at the same time, pests and diseases are growing in importance and can often impact yields. Their control requires very good knowledge and careful integrated management practices. There are many options for managing soil preparation, planting density, weeds and harvesting. The production of high-quality planting material (stakes or seed) is a kind of invisible benefit that is often not fully appreciated by growers, and understanding and implementing the inputs and practices that contribute to long-term optimized productivity is fundamental to a cassava farmer’s success. For example, soil fertility management is the core practice for long-term success for many cassava farmers.

But the right combination of practices will be specific for each farm. Farmers who grow cassava often do not have easy access to good information on best management practices. In most countries, the extension systems for providing technical advice to cassava farmers are non‑existent or not as well developed as for rice or maize, for example. The experts, charged with providing that advice – usually extension agents, sales representatives of companies providing inputs, such as fertilizer or pesticides, or the technical outreach staff of processing companies – typically work with many crops and many farmers, or may have a commercial interest in advice that motivates the purchase of specific products or services. Most technologies developed for cassava are designed to be environmentally friendly, that is, they do not rely on high inputs of chemicals or destructive practices. It is important that technologies that are disseminated and promoted take full advantage of this concern for the environment.

This book aims to provide well-founded and unbiased information on managing the cassava crop for maximum profitability and household well-being, while protecting the soil for long-term sustainability. It is based on the experience and research results from many decades, especially in Asia but also in Africa and Latin America. Much of the information was developed by the International Center for Tropical Agriculture (CIAT) – with headquarters in Cali, Colombia, and a regional office for Asia, previously in Bangkok, Thailand, and currently in Hanoi, Vietnam – and partner institutions throughout the region. These partners are mentioned throughout the manual in discussion of the relevant experiments or technologies. Many farmers themselves participated in developing research ideas and solutions through a process of Farmer Participatory Research (FPR). This has been a key part of assuring the practical relevance of the results.

The book is designed both for those who provide advice directly to farmers, as well as the teachers who train students to become extension agents, agronomists, or industry representatives. It can also serve to provide advice and information directly to well-informed farmers, who can understand some of the more technical information and apply it for their own needs and conditions. No manual can provide detailed advice at the individual farm level, but it will give good guidance for extension agents and others who work with farming communities to adjust and adapt to specific needs. We invite national partners to use this manual freely to develop additional material for local training and extension purposes.

The authors of this book, Drs. Reinhardt Howeler and Tin Maung Aye, have worked extensively with a broad range of partners, on experiment stations and on farmer fields across the region. The work summarized in this manual represents the best available advice from more than 50 years of combined research experience and work with farmers to understand their real-life challenges and opportunities.

This manual would not have been possible without the support of the Nippon Foundation. This support involved more than two decades of funding for research, training, and network development activities throughout Southeast Asia. CIAT gratefully acknowledges the key role of the Nippon Foundation, both in the research initiatives that developed the information included in this manual, and the support to write, translate, and produce it.

CIAT’s Cassava Program is pleased to present this manual for use in managing cassava production systems that will optimize the short- and long-term benefits for farmers who grow the crop, while protecting the environment.

Clair Hershey

Leader, CIAT Cassava Program


Bản dịch tiếng Việt

QUẢN LÝ BỀN VỮNG SẮN CHÂU Á
Từ Nghiên cứu đến Thực hành

Tác giả: Reinhardt Howeler và Tin Maung Aye.

Người dịch: Hoàng Kim, Hoàng Long, Nguyễn Thị Trúc Mai, Nguyễn Bạch Mai


LỜI NÓI ĐẦU

Sắn là một trong những loại cây trồng thích nghi vùng cao phổ biến nhất ở châu Á vì tính linh hoạt của nó trong hệ thống cây trồng, khả năng sản xuất thuận lợi trong điều kiện khó khăn và tính đa dụng cung cấp thực phẩm, thức ăn gia súc, nguồn thu nhập cho hộ nông dân. Mặc dù sắn có tiếng là cây dễ trồng, nó vẫn đòi hỏi phải quản lý tốt để có được năng suất cao qua các năm, đi đôi việc bảo vệ nguồn đất và nước.Thế giới nông nghiệp đang chuyển đổi một cách nhanh chóng và cây sắn cũng không tránh khỏi sự thay đổi này. Một mặt, thị trường sắn và sản phẩm sắn đang tăng trưởng ở một số nước châu Á với khả năng thu lợi nhiều hơn từ cây này. Nhiều giống sắn mới năng suất cao là có giá trị đối với hệ thống sản xuất và sự hiểu biết về quản lý đất và cây trồng tối ưu đã được tăng đều đặn. Đồng thời, vấn đề sâu bệnh cũng trở nên quan trọng và thường ảnh hưởng đến sản lượng cây trồng. Kiểm soát chúng đòi hỏi kiến thức tốt và quản lý cẩn thận. Có nhiều lựa chọn trong hoạt động quản lý cây trồng như chuẩn bị đất, mật độ trồng, quản lý cỏ dại và các công cụ thu hoạch. Việc sản xuất cây giống chất lượng cao (homhạt giống) có lợi thế tiềm năng mà thường không được đánh giá đầy đủ bởi người trồng sắn. Quản lý độ phì đất là thực hành cốt lõi mang lại thành công lâu dài cho nhiều nông dân trồng sắn. Hiểu biết thấu đáo các yếu tố đầu vào và thực hiện những điều đó góp phần tối ưu hóa năng suất, về lâu dài là nền tảng thành công của một người nông dân trồng sắn.

Nhưng kết hợp đúng thực tiễn cần được cụ thể cho mỗi trang trại. Những người nông dân trồng sắn thường không dễ tiếp cận thông tin chuẩn mực về thực hành quản lý tốt nhất. Ở hầu hết các nước, hệ thống khuyến nông cung cấp tư vấn kỹ thuật cho người nông dân trồng sắn không phát triển như đối với cây lúa hoặc cây ngô và thỉnh thoảng còn không có. Các chuyên gia tư vấn thường là cán bộ khuyến nông, các đại diện bán hàng của công ty cung cấp nguyên liệu đầu vào như phân bón hay thuốc trừ sâu, hay các chuyên viên kỹ thuật của các công ty chế biến. Họ thường làm việc với nhiều loại cây trồng và nhiều nông dân, hoặc có thể có các lợi ích thương mại với động cơ mua bán sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể. Hầu hết các công nghệ được phát triển cho sắn được thiết kế thân thiện môi trường, nghĩa là không phụ thuộc vào đầu vào cao của hóa chất hoặc các thực hành bất lợi. Điều quan trọng là công nghệ được phổ biến và phát huy tận dụng mối quan tâm đối với môi trường.

Cuốn sách này nhằm mục đích cung cấp thông tin có cơ sở tốt về quản lý cây sắn để nông hộ thu lợi tối đa và phát triển tốt hơn trong khi vẫn bảo tồn độ phì nhiêu của đất và phát triển bền vững lâu dài. Nó được dựa trên những kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu từ nhiều thập kỷ qua, đặc biệt không chỉ ở châu Á mà còn ở châu Phi và châu Mỹ Latinh. Rất nhiều thông tin được phát triển bởi sự tham gia làm việc giữa Trung tâm Quốc tế Nông nghiệp Nhiệt đới (CIAT) – có trụ sở ở Cali, Colombia, và một văn phòng khu vực châu Á, trước đây đặt ở Bangkok, Thái Lan và hiện nay đang đặt ở Hà Nội, Việt Nam – với các tổ chức đối tác trong khu vực. Các đối tác này được đề cập trong tài liệu thông qua hướng dẫn thảo luận các thí nghiệm hoặc công nghệ liên quan. Nhiều nông dân tham gia phát triển ý tưởng và giải pháp trong chương trình nghiên cứu có sự tham gia của nông dân (FPR). Đây là một phần quan trọng trong việc đảm bảo sự phù hợp thực tế của các kết quả.

Cuốn sách được thiết kế cho những người cung cấp tư vấn trực tiếp đến nông dân, cũng như các giáo viên, nhà nông học, sinh viên, cán bộ khuyến nông, đại lý nông sản và công nghiệp chế biến cùng những ai quan tâm đến quản lý đất và cây trồng bền vững đối với sắn ở châu Á. Sách cũng được dùng để cung cấp thông tin tư vấn trực tiếp đến nông dân, những người hiểu biết kỹ thuật canh tác sắn để vận dụng phù hợp với điều kiện cụ thể của mình. Tuy sách chưa có hướng dẩn chi tiết tại trang trại cá nhân nhưng nó là cẩm nang hướng dẫn cho cán bộ khuyến nông và những người làm việc với cộng đồng nông dân để điều chỉnh thích hợp với nhu cầu cụ thể. Chúng tôi mời các đối tác quốc gia sử dụng hướng dẫn này một cách tự do để phát triển các tài liệu bổ sung cho mục đích đào tạo và khuyến nông địa phương.

Các tác giả cuốn sách này là tiến sĩ Reinhardt Howeler và Tin Maung Aye đã làm việc rộng khắp với một loạt các đối tác, các trạm thí nghiệm và trên đồng ruộng của nông dân. Công việc tóm tắt trong tài liệu này thay cho những lời khuyên tốt nhất hiện có sau hơn 50 năm kinh nghiệm thực tiễn kết hợp nghiên cứu và làm việc với nông dân để hiểu những thách thức thực tế cuộc sống và cơ hội mà họ phải đối mặt.

Sách hướng dẫn này sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự hỗ trợ của quỹ Nippon. Những gắn bó hơn hai thập kỷ hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động nghiên cứu, đào tạo và phát triển mạng lưới trên khắp Đông Nam Á. CIAT trân trọng cảm ơn vai trò quan trọng của Quỹ Nippon trong các sáng kiến nghiên cứu phát triển thông tin bao gồm hướng dẫn này, cũng như hỗ trợ biên dịch và sản xuất tài liệu hướng dẫn.

Chương trình sắn CIAT hân hạnh giới thiệu hướng dẫn này để sử dụng trong việc quản lý hệ thống sản xuất trồng sắn nhằm tối ưu hóa lợi ích ngắn và dài hạn cho nông dân cũng như để bảo vệ môi trường.

Clair Hershey

Trưởng Chương trình sắn CIAT

Khatkhaoxanh

Tiếng Anh cho em 01

Tiếng Anh cho em gồm ba video chất lượng cao: Luyện nghe tiếng Anh 365 câu cơ bản, 900 Câu Tiếng Anh Giao Tiếp Hàng Ngày Thông dụng Nhất1000 cụm từ tiếng Anh thông dụng nhất hay sử dụng hàng ngày. Em hãy dành mỗi ngày ít  giờ luyện nghe, nhìn và nói như việc học thường xuyên Tình yêu cuộc sống


Video yêu thích
KimYouTube

Trở về trang chính

Hoàng Kim  Ngọc Phương Nam  Thung dung  Dạy và học  Cây Lương thực  Dạy và Học  Tình yêu cuộc sống  Kim on LinkedIn  Kim on Facebook

 

Cassava in Vietnam: Save and Grow

  • PDF

Recent progress of sustainable cultivation techniques for cassava in Vietnam. Cassava in Vietnam: save and grow has yielded spectacular results in trials organized in Tay Ninh, where farmers using the improved technologies and practices boosted cassava yields from 8.5 t/ha  to 36 t/ha - an increase of more than 400 percent. This report focuses on the recent progress of sustainable cultivation techniques for cassava in Vietnam. The key study area included the provinces of Tay Ninh, Dak Lak and Phu Yen.

In Vietnam, cassava has become the third most important food crop, after rice and maize. In 2013 the cassava area in Vietnam reached 544,300 ha, with a production of 9.74 million tons, and a yield of 17.9 t/ha. Within Asia, Vietnam is the third largest producer, after Thailand and Indonesia. Between 1971 and 2000, cassava yields in the country ranged from 6 to 8 t/ha, and the crop was grown mainly for human food and animal feeding. This changed markedly with the introduction by CIAT in 1988 of some high-yielding breeding lines and varieties from Thailand. Two varieties, Rayong 60 and KU 50, were selected for release in 1993 and 1995 and named as KM60 and KM94, respectively. During the 1990s and the first decade of the 21st Century, Vietnam produced several new cassava varieties, initially mainly selections from sexual seed from Thailand and CIAT, such as KM95-3, SM937-26, KM98-1, KM98-7, but also made crosses that resulted in the release of the latest new varieties: KM140, KM98-5 and KM419.

Cassava in Vietnam has great
potential but also big challenges. At the national level, cassava has become one of the main export crops which has provided for millions of smallholders an opportunity to increase their yields and profits. Vietnam cassava achievement and learnt lessons: The Vietnam National Cassava Program (VNCP), 6M, 10T and Farmer Participatory Research (FPR) are collaborative experiences that helped to bring advanced technologies into production for millions of poor farmers. This included the selection of high-yielding varieties and the testing and selection by farmers of appropriate technologies. New variety KM419: this is  a short duration variety with a fresh root yield of 35-55 t/ha (about 28% higher than KM94) and a starch content of 28-31%. This variety is now grown in about 50,000 ha.  The Cassava sustainable development in Dac Lak and Phu Yen was similar to that in Tay Ninh. The breeding and adoption of new varieties, such as KM419 and KM94, resulted in a complete transformation of cassava, from a poor man’s food crop to a highly profitable industrial crop. Cassava in Vietnam: an amazing success story.

alt 
Key words: Cassava, Vietnam, Save and grow, Recent progress of sustainable cultivation techniques, An amazing success story.

Hoang Kim1, Nguyen Thi Truc Mai2, Nguyen Bach Mai3, Hoang Long4

Tran Ngoc Ngoan5, Le Huy Ham6, Reinhardt Howeler7, Ishitani Malabu7

1) NLU; 2) HUAF; 3)TNU; 4) IAS; 5) TUAF; 6) AGI; 7) CIAT

Cassava for Biofuel in Vietnam

  • PDF

CROPS FOR BIOFUEL This paper to supply the final report for three years (2008-2010) research and development of cassava varieties and new techniques at pilot site selection in Dong Nai, Tay Ninh, Ninh Thuan and Yen Bai province, a production map of cassava for biofuel in Vietnam: opportunities and challenges, and recommendation for next step.   

alt 

Cassava for Biofuel in Vietnam

INTRODUCTION

Three urgent issues of global are energy crisis, environmental risk and food security. The International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT) received grant funding from the International Fund for Agricultural Development (IFAD) to implement this project, which is also known as the “Programme for Linking the Poor to Global Markets: Pro-poor Development of Biofuel Supply Chains,” but will hereafter be referred to as the “IFAD Biofuels Project”, during a three-year period, between Jan.2008 to Dec. 2010. The objective of the project is to integrate improved cultivars of biofuel crops in smallholder farming systems to provide an alternative source of income, while meeting the varied needs of rural communities for food security and animal feeds. The project will work on three continents, with three major crops as feedstock for biofuels: sweet sorghum (in India, the Philippines, and Mali), cassava (in China, Colombia, and Viet Nam), and jatropha (in India and Mali).  A detailed description of the project is found in the project design document, which was submitted to IFAD in Dec. 2007. ICRISAT is the Programme Executing Agency, responsible to the project’s donor (IFAD). CIAT will manage the cassava research component of the IFAD Biofuels Project in partnership with the Viet Nam Cassava Programme (VNCP) in Viet Nam (including VAAS and NLU) , the Guangxi Subtropical Crops Research Institute (GSCRI) in China, and the Latin American and Caribbean Consortium to Support Cassava Research and Development (CLAYUCA) in Colombia.  Two sections of CIAT are involved in the IFAD Biofuels Project, namely the CIAT Cassava Program based in Colombia and the CIAT Asia Regional Office based in the Lao PDR, Components of the cassava research programme the following Breeding, Varietal Evaluation, Agronomy, Crop Management, Analysis of Livelihood Systems, Assessment of Market Linkages, Models for decentralized bioethanol production, Waste management, Knowledge Sharing. This paper to supply the final report for three years research and development of cassava varieties and new techniques at pilot site selection in Dong Nai, Tay Ninh, Ninh Thuan and Yen Bai province, a production map of cassava for biofuel in Vietnam: opportunities and challenges, and recommendation for next step.   

BRIEF RESULTS AND RECENT ADVANCES  OF CASSAVA FOR BIOFUEL

Cassava production in 2009 in Vietnam reached 9.45 million tons from 1.99 million tons of production in 2000. It is the result of the expansion area from 237,600 ha to 560,400 ha and the yield from 8.36 tones / ha in 2000 to 16.90 tons / ha in 2009. Vietnam has made rapid technical progress in Asia in the selection and breeding of cassava. This progressive is due to many factors but the main factor is the achievement of breeding and cross breeding of cassava. Productivity of cassava production in many provinces had doubled by planting new cassava varieties and high yield cultivation techniques applied cassava appropriate and sustainable. Area of ​​new cassava varieties cultivated over the whole country is 500,000 ha, mainly KM94, KM140, KM98-5, KM98-1, SM937-26, KM98-7. Cassava chip and cassava starch have a high competitive advantage and market potential of cassava. The combination of development and production of cassava as starch processing, animal feed and bio-ethanol has created more jobs, increase exports, attract foreign investment and contributed to industrialization, modernization of some rural areas.(Hoang Kim, Nguyen Van Bo et al. 2010).

The study on testing of breeding and introduction from the CIAT cassava is suitable for ethanol production targets being made bio in the Vietnam Cassava Program. With 24,073 cassava seeds introduced from CIAT, 37,210 cassava hybrid seeds made in Vietnam, 38 authors varieties and 31 local varieties of cassava have selected 98 prospected varieties. Three varieties KM140, KM98 and KM98-7-5 were released in the 2007-2009 period. The new cassava varieties KM419, KM414, KM397, KM228, KM325, KM318, KM297, KM21-12, SC5, HB60 are currently testing in Dong Nai, Tay Ninh, Ninh Thuan and Yen Bai (Hoang Kim et al. 2010).

CASSAVA FOR BIOFUEL IN VIETNAM: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES
Cassava development for bio-fuel is the golden opportunity for the farmers in rural of Vietnam. Three urgent issues of global are energy crisis, environmental risk and food security. Brazil is open towards bio-fuel production in 40 years so far has been entirely self-sufficient fuel in the country that does not face famine situation. There are five countries have developed bio-fuels program in large-scale: U.S. (18.4 billion liters per year), Brazil (17.0 billion liters per year), China (3.8 billion liters per year), India (1.9 billion liters per year) and France (0.9 billion liters per year). Currently, seventeen countries have been the evolution of bio-fuels. Americans spent 7.0 million ha of corn and 3.4 million ha of soy-been per year, up to 90% of the area of ​​genetically modified plants for this program. Cassava for bio-fuel has the advantage of high in many Asian countries.

Cassava as raw materials for bio-fuels processing is the golden opportunity for Vietnam famers to increase their income. Reasons: 1) Cassava has a high yield of alcohol (six kg of fresh cassava tubers are processed one liter of alcohol) the price of biological material from cassava cheaper than other crops. 2) Cassava is a large volume of products. National cassava production reached almost 10 million tons of fresh. 3) Cassava is easy to grow, little cocoon of land with low cost investment in the appropriate economic conditions of many poor farmers. 4) Cassava varieties offered good and appropriate cultivation techniques. 5) Cassava has attractive profit. It has approximately 10-25 million per hectare. 6) Cassava price is stable outlook due to high demand for cassava export market and domestic consumption. Cassava areas of Vietnam are very close to China, the world's largest cassava market. Moreover, six ethanol factories in Phu Tho, Quang Nam, Quang Ngai, Binh Phuoc, Dong Nai and Dak Nong are building with a total capacity of 550 million liters of ethanol per year. 7) Vietnam farmers are hardworking, energetic, have accumulated much experience increased productivity and efficiency economic advantages of cassava reached high compared with other countries in the region. Cassava growing to supply the bio-fuel factories with competitive prices attractive acquisition will help farmers to increase their income. It creates new industries and products in rural areas, formation of industrial clusters and urban ecology, increase employment and livelihood for people, open countryside towards improving social life.

Environmentally friendly issues and food security The survey results of the Institute of Policy and Strategy for Agriculture and Rural Development (Nguyen Anh Phong 2010) suggests:  Cassava area up to now has exceeded the government's plan. However, it was small, scattered and lack organizational effectiveness. Maintaining the cassava area is now planned by the Ministry of Agriculture and Rural Development will cause a local scarcity of cassava and seasonal ingredients for bio-ethanol competition will push prices higher cassava. The process of sustainable cultivation of cassava is available, but little has been applied by the spontaneous production, heavy exploitation of natural resources. Competitive land with cassava crops, sugarcane and forest land has taken place. In the future, needs of cassava for bio-fuel production maintained at a high level. Demand for meat and meat products as well as feed demand are also expected to increase in Vietnam. Some recommendations Need to review and adjust the plan in case the current status of cassava area was beyond the planning in several provinces. Production planning for medium and long term vision should identify the competitive advantage of the province / region to develop main cassava areas and the infrastructure associated to the processing industry to ensure environmental mitigation.The enterprise has the commitment of the province when the building materials applied to ensure applying good varieties, sustainable farming systems, minimize environmental impact for the region in main cassava station. ; Enterprises should also commit to the farmers in the area of ​​raw materials to ensure stable raw materials for the business but also ensure income for farmers. This commitment can be regarded as a conditions as approved by the provincial planning of material areas for cassava processing. Building and developing the manufacturing sector focus should be accompanied with infrastructure development, especially water pumping systems, water supplies, roads and pollution treatment equipment (such as channel systems and wastewater discharge filtration) with the supervision and support of professional bodies and governments at all levels.

FIVE MAJOR SOLUTIONS FOR DEVELOPING CASSAVA
 
After twenty years of research, extension (1991-2010) Vietnam cassava plant was quickly converted from food crops to industrial crops. Cassava is now promising crop for both export and domestic use. Vietnam Cassava Program has agreed five solutions to develop cassava:

1. Determining the appropriate strategy of research and development in collaboration with the cassava processing factories to set the resource sector is stable, using cassava for bio-ethanol production.

2. Creation and dissemination of selected cassava varieties with high fresh yield, high percentage of dry matter and high starch content, less infected aphids, pests and diseases of cassava. Creating hybrid cassava by doing double haploid (DH) derived from CIAT materials, hybridization, mutation, and transgenic cassava breeding. Selecting and developing cassava varieties which have short growth duration, high fresh yield and high quality.

3. Construction process cassava cultivation techniques to synthesize and transfer of farming techniques suitable for cassava farmers to increase productivity, economic efficiency of cassava chip and cassava starch in different ecological zones.

4. Research and development of cassava processing technology. Development of the domestic market and for export of cassava products. Using cassava leaves as animal feed and food processing. Utilize substandard products of cassava starch processing and ethanol to make animal feed and fertilizer.

5. Environmentally friendly issues and food security Bio-fuels development from cassava should focus on building and expanding the raw material, paying attention to environmentally friendly and food security. The development of the program is not the direction of improved cassava production to increase output but also to focus on distribution systems, processing, consumption, regulate interest groups, improving economic performance quality products, competitive advantage, building a healthy environment and prosperous rural life.

Key words: cassava for biofuel, Vietnam.

[1] Nong Lam University (NLU), Linh Trung, Thu Duc, Ho Chi Minh City, Vietnam;
  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
[2] Vietnam Academy of Agricultural Sciences (VAAS), Van Dien, Thanh Tri, Hanoi, Vietnam.
   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
3  International Center for Tropical Agriculture (CIAT), Regional Office for Asia, P.O.Box 783, Vientiane, Lao PDR; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ;
4 International Center for Tropical Agriculture (CIAT), CIAT , Apartado Aereo 67-13; Cali, Colombia; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   and This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
[3] Institute of Agricultural Sciences for South Vietnam (IAS),121 Nguyen Binh Khiem, district 1,
   Ho Chi Minh City, Vietnam; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 See more ...
http://foodcrops.vn
http://cropsforbiofuel.blogspot.com;  
http://cassavaviet.blogspot.com;
http://foodcrops.blogspot.com

Source: http://foodcrops.blogspot.com/2011/04/cassava-for-biofuel-in-vietnam.html

Recent progress in cassava breeding and the selection improved cultivars

  • PDF

Hoang Kim[1], Nguyen Phuong1, Hoang Long[2], Tran Cong Khanh2, Hernan Ceballos[3],
Rod Lefroy[4], Keith Fahrney4 , Tin Maung Aye[5]  and Reinhardt Howeler[6]

ABSTRACT

A large number of field trials have been conducted to evaluate cassava varieties for improved ethanol production, both from the CIAT collection that is being held in Vietnam and from the breeding programs of the Vietnam National Cassava Program (VNCP) research partners. From 2001 to 2007, a total of 24,073 cassava sexual seeds from CIAT-Colombia and 37,210 seeds from 9-15 cross combinations made in Vietnam, 38 breeding lines (mainly from Thailand), and 31 local farmers’ varieties have been planted. Of these, 98 of the best lines are now in the final stages of the selection process and three of the most promising, KM140, KM98-5 and KM98-7, have recently been released in the period 2007-2009. The new advanced cassava varieties KM297, KM228, KM318, KM325, KM397, KM21-12, SC5, HB60 are still being evaluated in the Regional Yield Trials (RYT) in Tay Ninh, Ninh Thuan and Yen Bai provinces.

 

Crops are used as food products for human

  • PDF

FOODCROPS. Food crops are crops that used for food products for humans, the major sources of carbohydrates for energy and carbohydrate in diets.The main food crops of the world are corn (Zea Mays L.), rice (Oryza sativa L.), wheat (Triticum sp.), cassava (Manihot esculenta Crantz), potato (Solanum tuberosum L.),Barley (Hordeum vulgare L.), sweet potato (Ipomoea batatas L.) sorghum (Sorghum sp.), millet (Setaria L. Beauv , Panicum miliaceum L., Eleusine coracana L. Gaertn), Corn, rice and wheat account for about 89% of global food production and about 45% calories from all food . The main food crops in Vietnam as rice (7,414,000 ha), maize (1,125,000ha) , cassava (556,000 ha) and sweet potato (162,000 ha) by 2008.


see more ...

FOOD CROPS http://foodcrops.blogspot.com/

 

 

Liên Kết Chính

 

 

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Get the Flash Player to see this player.

time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module